Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de inhoud van de door Safety & Spray Technics nv aan de klant gerichte offertes en/of orderbevestigingen, de rechtsverhouding tussen Safety & Spray Technics nv, een onderneming naar Belgisch recht gevestigd te B-3040 Neerijse, Wolfshaegen 165, met KBO-nummer 0537.313.088 (hierna “SST”) en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk in geval van voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen SST en de klant.

1.2.  Door een offerte van SST te aanvaarden, een bestelling te plaatsen of een overeenkomst met SST uit te voeren, verklaart de klant dat hij deze algemene voorwaarden in hun geheel gelezen heeft en begrijpt, en gaat de klant onherroepelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan op alle juridische verhoudingen met SST. De klant doet hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van iedere toepassing van eventuele eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Prijzen en offertes

2.1.  De prijzen opgenomen in prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn steeds exclusief btw. Enkel de kosten die uitdrukkelijk opgenomen zijn in een offerte of in een overeenkomst aanvaard door SST zijn inbegrepen in de prijs. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant instaan voor de betaling van alle heffingen of belastingen die verschuldigd zijn met betrekking tot de goederen.

2.2.  Offertes van SST zijn geldig gedurende een maand na verzending. Offertes van SST zijn enkel een voorstel van SST en zijn niet bindend voor SST, ook niet na aanvaarding door de klant. Enkel de aanvaarding door SST doet een overeenkomst ontstaan. Indien een offerte van SST leidt tot een overeenkomst, zal deze overeenkomst alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen vervangen. Enige aanvaarding van de klant die afwijkt van de offerte van SST maakt een weigering van de oorspronkelijke offerte uit en wordt aanzien als een nieuw aanbod dat SST niet bindt.

3. Facturatie en betaling

3.1. Alle facturen van SST zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na het einde van de maand waarin gefactureerd werd. De betaling dient te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer aangeduid op de factuur, met de op de factuur aangegeven vermelding.

3.2. De klant wordt geacht de factuur onvoorwaardelijk te hebben aanvaard wanneer deze de factuur niet heeft geprotesteerd binnen de twee (2) weken te rekenen vanaf de datum van de factuur.

3.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag bepaald in artikel 3.1 is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van tien (10) procent per jaar verschuldigd op het openstaande bedrag en dit vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot aan de volledige betaling. Indien de periode van wanbetaling korter is dan één (1) jaar, wordt deze interest pro rata temporis berekend. Bovendien is de klant in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van tien (10) procent op het openstaande bedrag verschuldigd met een minimum van honderd vijfentwintig (125) EUR, zelfs indien een respijttermijn werd toegekend en dit onverminderd het recht van SST om een hogere schadevergoeding te vorderen.

3.4. SST is te allen tijde gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door SST aan de klant te compenseren met bedragen die de klant verschuldigd is aan SST, in welke vorm dan ook.

3.5. Indien de factuur op vraag van de klant opgesteld wordt op naam van een derde blijft de klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen. SST zal een afschrift van de betreffende factuur per gewone post verzenden aan de klant.

4. Levering en eigendom

4.1. De leveringstermijn opgegeven in een overeenkomst tussen SST en de klant is louter indicatief en bindt SST niet.

4.2. De klant erkent dat leveringen met minder dan tien (10) procent kunnen afwijken van de bestelde hoeveelheid. In dergelijk geval verzaakt de klant aan een vordering wegens nietconforme levering.

4.3. De eigendom van geleverde goederen gaat pas over naar de klant op het ogenblik van volledige betaling van de prijs. Na levering van de goederen draagt de klant evenwel elk risico dat verband houdt met het verlies, de vernietiging en/of de beschadiging van de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen in natura onder zich te houden en deze niet onroerend te maken door bestemming of incorporatie, noch de goederen te vermengen met andere roerende goederen, noch te bewerken, te behandelen of te manipuleren, tot op het ogenblik van volledige betaling van de factuur.

4.4. De gereedschappen, mallen en modellen die SST ontwerpt, helpt ontwerpen of bouwt blijven de exclusieve eigendom van SST, zelfs indien deze aangerekend worden aan de klant. Vanaf het ogenblik van volledige betaling van de factuur bewaart SST voormelde gereedschappen en modellen tot drie (3) jaar na de laatste levering aan de klant en verbindt SST zich ertoe deze gedurende deze periode slechts exclusief voor de klant te gebruiken. Zonder tegenbericht van de klant is SST na verloop van drie (3) jaar vrij om de gereedschappen en modellen te vernietigen.

4.5. Indien SST de klant verwittigt dat een besteld goed kan afgehaald worden in de gebouwen van SST, verbindt de klant zich ertoe de goederen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na bericht van SST, af te halen. Zodra SST de klant bericht over de mogelijkheid tot afhaling, heeft zij het recht om de goederen te factureren. De afhaling kan slechts plaats vinden na betaling. Indien de goederen niet binnen de maand na bericht van SST afgehaald worden, behoudt SST zich het recht voor om de goederen te vernietigen. SST heeft steeds het recht op betaling van de goederen, zelfs in geval van niet-afhaling binnen de maand.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Alle niet-openbare financiële, technische of commerciële informatie die SST aan de klant verstrekt, is strikt vertrouwelijk. De klant zal dergelijke informatie niet verspreiden onder derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SST, tenzij de verspreiding van deze informatie noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst met SST.

6. Garantie en vrijwaring

6.1. SST garandeert dat haar goederen vervaardigd zijn in overeenstemming met de geldende normen in de sector en de regels van de kunst. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn over de kenmerken van de goederen en verklaart dat SST volledig voldaan heeft aan haar verplichting tot verstrekking van informatie met betrekking tot de goederen.

6.2. Indien de klant van oordeel zou zijn dat de goederen niet-conform zijn of aangetast zijn door zichtbare gebreken, dient de klant dit per aangetekend schrijven aan SST mee te delen, binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na levering van de betreffende goederen. Indien SST na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de klant heeft ontvangen, wordt de klant geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard. De geleverde goederen mogen niet worden teruggezonden aan SST tenzij SST hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verleent. Een dergelijke toestemming houdt geen enkele erkenning in hoofde van SST in. In voorkomend geval zal SST de regelmatig door de klant geweigerde goederen vervangen. De klant zal in geen geval aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding die het eventueel vervangen van de geleverde goederen overstijgt.

6.3. Indien de klant van oordeel zou zijn dat de geleverde goederen aangetast zijn door verborgen gebreken, dient de klant dit per aangetekend schrijven aan SST mee te delen, binnen een termijn van zeven (7) dagen nadat de klant deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vastgesteld hebben en in ieder geval binnen een termijn van drie (3) maanden na de datum van levering van de betreffende goederen. Verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek met betrekking tot de geleverde goederen voorligt, zal SST, naar eigen keuze, ofwel de geleverde goederen vervangen, ofwel een prijsvermindering toestaan, of zullen SST en de klant de overeenkomst in onderling overleg ontbinden, met terugbetaling van de koopprijs en teruggave van de geleverde goederen. De klant zal in geen geval aanspraak kunnen maken op enige bijkomende schadevergoeding.

6.4. De klant kan zich niet beroepen op eventuele zichtbare of verborgen gebreken wanneer de goederen enige bewerking, behandeling of manipulatie hebben ondergaan waarover SST geen volledige controle heeft gehad dan wel wanneer het gebrek in kwaliteit of hoedanigheid het gevolg is van specifiek, abnormaal of verkeerd gebruik. De klant kan zich evenmin beroepen op eventuele kleur- en/of maatafwijkingen, die eigen zijn aan het productieproces.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens de uitdrukkelijke verbintenissen aangegaan door SST krachtens deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen SST en de klant, is de aansprakelijkheid van SST beperkt tot de aansprakelijkheid die de toepasselijke wetgeving dwingend oplegt. In geen geval zal SST aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van omzet, winstderving of enige stijging van de kosten van de klant.

7.2. Onverminderd artikel 7.1 zal de maximale aansprakelijkheid van SST tegenover de klant, op welke grond dan ook, beperkt blijven tot de waarde van de bestelling van de klant

8. Overmacht .

8.1. In geval van overmacht in hoofde van SST worden de verbintenissen van SST ten aanzien van de klant opgeschort zolang de overmacht duurt. Alle omstandigheden die buiten de redelijke controle van SST vallen, inclusief maar niet beperkt tot brand, ontploffingen, stroomonderbrekingen, aardbevingen, overstromingen, ernstige stormen, stakingen, embargo’s, arbeidsgeschillen, optreden van civiele of militaire overheden, (cyber)terreur, natuurrampen, daden of verzuim van regelgevende of overheidsinstellingen, worden beschouwd als gevallen van overmacht.

9.  Opschorting en beëindiging

9.1. Bij niet-(behoorlijke) uitvoering van één of meerdere verbintenissen door de klant of indien de klant niet in staat is of zal zijn om haar verbintenissen tegenover SST te voldoen, heeft SST het recht om (i) zonder voorafgaande kennisgeving haar eigen verplichtingen tegenover de klant op te schorten, dan wel (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de klant en onverminderd het recht op schuldvergelijking van SST zoals aangehaald in artikel 3.4.

10. Diversen

10.1.  Indien, bij niet-uitvoering of niet-behoorlijke uitvoering van één of meer verbintenissen door de klant, SST niet reageert of niet uitdrukkelijk aanspraak maakt op behoorlijke uitvoering, impliceert dit geen afstand door SST van het recht om zich later te beroepen op de niet-uitvoering, de niet-behoorlijke uitvoering en/of de niet-uitgevoerde verbintenis(sen).

10.2. De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Bovendien verbinden SST en de klant zich ertoe om in geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden de betreffende bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige bepaling.

11.  Toepasselijk recht en bevoegdheid

11.1. Deze algemene voorwaarden alsook de overeenkomst tussen SST en de klant worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

11.2. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Leuven (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke betwistingen die betrekking hebben op deze algemene voorwaarden en/of de goederen.